Disclaimer

De voorwaarden als vermeld in deze disclaimer zijn van toepassing op alle content op Sparenvergelijk.nl. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u deze voorwaarden en verplicht u zich u hieraan te houden. Sparenvergelijk.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor deze voorwaarden te vervangen of te wijzigen wanneer dit nodig wordt geacht.

Gebruik Sparenvergelijk.nl

Consumenten kunnen deze informatie gebruiken om op een eenvoudige wijze informatie te vergaren omtrent financiële producten of diensten. De te vinden informatie is niet bedoeld als advies, aanbeveling of waardeoordeel en dient door de bezoeker daarom zo objectief mogelijk te worden ontvangen. Er wordt aan de hand van deze website slechts een koppelende rol uitgevoerd, die geenszins bemiddelend is en daarom ook niet als zodanig kan worden ervaren. Het is daarom tevens de verantwoordelijkheid van de bezoeker dat men controleert of de producten, diensten en aanbieders of bemiddelaars voldoen aan de (wettelijke) eisen en wensen.

Bestellen

De communicatie tussen bezoekers en aanbieders komt volledig voor de rekening van deze bezoekers en aanbieders en Sparenvergelijk.nl staat daarbuiten en is hiermee niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze communicatie of de gevolgen.

Eigendom

Alle op deze website te vinden content is eigendom van Sooda Internetbureau en haar partners. Op alle content rust het auteursrecht en het intellectuele eigendom waardoor het als vanzelfsprekend niet is toegestaan om gebruik te maken van het materiaal dat men vindt op Sparenvergelijk.nl zonder hiervoor schriftelijke toestemming van Sooda Internbureau te hebben. Bezoekers hebben slechts toestemming om de website voor persoonlijke doeleinden te gebruiken via een internetbrowser. Al het overige gebruik is uitdrukkelijk verboden.

Beveiliging

Sooda Internetbureau stelt alles in het werk om de website zo goed mogelijk te beveiligen aan de hand van correcte maatregelen. Wij accepteren derhalve geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door illegaal door derden toegepaste schadelijke software of virussen die via Sparenvergelijk.nl bij de bezoeker terecht komen.

Aansprakelijkheid

Sooda Internetbureau is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/ of andere nadelige gevolgen die men ondervindt als gevolg van het gebruik van Sparenvergelijk.nl. Door gebruik te maken van de website gaat u met deze voorwaarde akkoord.